Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 07/9/2023

07/09/2023

Có thể nói về mặt chính sách, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xây dựng và đang hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển tín dụng xanh, ngân hàng (NH) xanh

 Trong đó đáng chú ý là việc phê duyệt Đề án phát triển NH xanh tại Việt Nam (VN) theo Quyết định số 1604/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN; Quyết định số 34/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ngày 7/1/2019 v/v ban hành Chương trình hành động của ngành NH thực hiện Chiến lược phát triển ngành NH VN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.