Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 14/12/2023

14/12/2023

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 15/2023/TT NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN VN. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Theo đó, tổ chức tín dụng cung cấp cho CIC toàn bộ hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng theo Quyết định của Thống đốc NHNN trong từng thời kỳ, bao gồm 9 nhóm chỉ tiêu. Tổ chức tự nguyện cung cấp cho CIC toàn bộ hoặc một phần hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng nêu trên cơ sở hợp đồng trao đổi thông tin với CIC. Ngoài ra, việc cung cấp thông tin tín dụng này được thực hiện dưới dạng các tệp dữ liệu điện tử theo Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng… Trường hợp 1 số nhóm hoặc toàn bộ các nhóm chỉ tiêu thông tin tín dụng không thể cung cấp được dưới dạng các tệp dữ liệu điện tử, tổ chức tín dụng, tổ chức tự nguyện có thể cung cấp bằng văn bản trên cơ sở thống nhất với CIC. 

 Vui lòng xem Bản tin tại đây.