Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 15/11/2023

15/11/2023

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh (BCT), có hiệu lực từ 15/12/2023.

Theo Thông tư, BCT là cơ sở giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cả nước. BCT sẽ gồm 4 mục tiêu chính: (i) Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; (ii) Xanh hóa các ngành kinh tế (KT), gồm các lĩnh vực: năng lượng; giao thông vận tải; nông nghiệp; thương mại - dịch vụ; công nghệ; vốn đầu tư, trái phiếu, tín dụng: tài nguyên rừng; tài nguyên khoáng sản; tài nguyên nước; (iii) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; (iv) Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu… Về tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trong tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng (NH) nước ngoài, theo Phụ lục II của Thông tư, khái niệm tín dụng xanh được hiểu là hoạt động tín dụng với các chính sách tín dụng hướng tới tăng trưởng xanh gồm tất cả các phương thức tài trợ vốn hoặc cho vay có tính đến tác động môi trường xã hội và tăng cường tính bền vững cho môi trường. Các chính sách tín dụng xanh là 1 giải pháp quan trọng để hướng nền KT tới mục tiêu tăng trưởng xanh . Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam là cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trong tổng dư nợ tín dụng của các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài. 

 Vui lòng xem Bản tin tại đây.