Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 22/12/2023

22/12/2023

Ngày 18/12/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định (QĐ) số 2345/QĐ-NHΝΝ về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng (NH).

Theo nội dung QĐ, các tổ chức tín dụng (TCTD) triển khai áp dụng các biện pháp xác thực trong thanh toán trực tuyến trên Internet (Internet Banking - IB, Mobile Banking - MB). Các TCTD phải triển khai áp dụng các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán trực tuyến sau: Đối với khách hàng cá nhân, trước khi thực hiện giao dịch lần đầu bằng ứng dụng MB hoặc trước khi thực hiện giao dịch trên thiết bị khác với thiết bị thực hiện giao dịch MB lần gần nhất thì phải xác thực khách hàng: Bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng. Bên cạnh đó, thông báo việc đăng nhập lần đầu ứng dụng IB/MB hoặc việc đăng nhập ứng dụng IB/MB trên thiết bị khác với thiết bị thực hiện đăng nhập ứng dụng IB/MB lần gần nhất qua SMS hoặc các kênh khác do khách hàng đăng ký (email, điện thoại,...). Mặt khác, lưu trữ thông tin về thiết bị thực hiện các giao dịch trực tuyến của khách hàng và nhật ký (log) xác thực giao dịch tối thiểu trong vòng 3 tháng. QĐ này có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2024 và thay thế QĐ số 630/QĐ-NHNN ngày 31/3/2017 của Thống đốc v/v ban hành Kế hoạch áp dụng các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ NH. Đối với các TCTD được kiểm soát đặc biệt, thời gian áp dụng các quy định tại QĐ này kể từ 01/01/2025. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.