Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 15/05/2023

15/05/2023

Cơ sở và sự cần thiết ban hành dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) không ngoài mục đích khắc phục những tồn tại hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng phát triển an toàn, hiệu quả phù hợp với xu hướng phát triển chung của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như thông lệ quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng;

Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín dụng và góp phần thực hiện tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn tới.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.

Mới nhất