Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 18/05/2023

18/05/2023

Thời gian tới, trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ trong và ngoài nước, Ngân hàng Nhà nước sẽ nghiên cứu điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khuyến khích tổ chức tín dụng triển khai giải pháp tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.