Thông báo quy định chi lãi đối với Tiền gửi có kỳ hạn, Tiết kiệm có kỳ hạn và Chứng chỉ tiền gửi có ngày đến hạn trùng ngày nghỉ/ngày lễ

27/06/2024

Từ 01/07/2024, Sacombank điều chỉnh quy định về Ngày đến hạn(*) và Cách tính lãi Tiền gửi có kỳ hạn, Tiết kiệm có kỳ hạn, Chứng chỉ tiền gửi mở mới/tái tục tại quầy hoặc trực tuyến có ngày đến hạn trùng ngày nghỉ/ngày lễ.

 

  • Quy định về Ngày đến hạn: Không dời ngày đến hạn sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên trong trường hợp ngày đến hạn trùng với ngày nghỉ/ ngày lễ. Trường hợp tháng cuối cùng của thời hạn gửi tiền không có ngày tương ứng thì ngày đến hạn là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo liền kề.
  • Quy định về Cách tính lãi đối với giao dịch Tiền gửi tại quầy: Khách hàng đến tất toán vào ngày làm việc cuối trước ngày nghỉ/ngày lễ, được hưởng lãi theo quy định rút trước hạn trong kỳ hiện hành. Khách hàng đến tất toán sau ngày nghỉ/ngày lễ, được nhận tiền lãi có kỳ hạn đến ngày đến hạn và nhận thêm tiền lãi theo quy định rút trước hạn trong kỳ tái tục đến ngày tất toán. 
  • Đối với giao dịch Tiền gửi trên kênh trực tuyến thực hiện vào ngày nghỉ/ngày lễ có hiệu lực ngay khi hệ thống ghi nhận xử lý thành công.

(*) Ngày đến hạn là ngày tương ứng với ngày mở tiền gửi tại tháng cuối cùng của thời hạn gửi tiền. Trường hợp tháng cuối cùng của thời hạn gửi tiền không có ngày tương ứng thì ngày đến hạn là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo liền kề.

Chi tiết, vui lòng xem tại đây hoặc liên hệ hotline 1800 5858 88, email: ask@sacombank.com.