Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Nhà Bè (trực thuộc Chi nhánh Quận 4)

14/04/2014

V/v. Thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Nhà Bè (trực thuộc Chi nhánh Quận 4)