Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Nguyễn Thị Thập (trực thuộc Chi nhánh Quận 4)

03/07/2015

V/v. Thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Nguyễn Thị Thập (trực thuộc Chi nhánh Quận 4)