Thông báo tạm ngưng giao dịch & chuyển đổi sản phẩm – dịch vụ tại một số điểm giao dịch

15/03/2016

V/v. Tạm ngưng giao dịch & chuyển đổi sản phẩm – dịch vụ tại một số điểm giao dịch

Vui lòng xem Danh sách các điểm giao dịch áp dụng tại đây

Mới nhất