Ông Trầm Bê và Ông Trầm Khải Hòa thôi không tham gia quản trị, điều hành tại Sacombank

24/02/2017

Trên cơ sở ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa có đơn gửi Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, HĐQT Sacombank đã chấp thuận và báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, ngày 24/02/2017, NHNN đã ban hành Quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank theo lộ trình và các giải pháp thực hiện Phương án tái cơ cấu Sacombank đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
Dự kiến Sacombank sẽ công bố Báo cáo tài chính và tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong tháng 04/2017 nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp tái cơ cấu, ổn định tình hình nhân sự và tổ chức, tập trung đẩy mạnh kinh doanh, phát triển hoạt động của Sacombank theo đúng định hướng chiến lược phát triển đã đề ra.

Mới nhất