Sacombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

20/04/2018

TP.HCM, ngày 20/4/2018: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu, các hoạt động đầu tư năm 2018; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021; cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

Kết thúc năm 2017, Sacombank có tổng tài sản đạt gần 368.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước; tổng nguồn vốn huy động hơn 338.400 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước; tổng dư nợ tín dụng gần 225.600 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm trước. Ngân hàng đã xử lý được gần 20.000 tỷ đồng nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống còn 4,59% so với mức 6,81% cuối năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.492 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với năm 2016.

Ngoài ra, Sacombank đã tái cấu trúc và hoàn thiện bộ máy quản trị - điều hành các cấp; chuẩn hóa hệ thống văn bản lập quy phù hợp với tình hình phát triển mới; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới và xây dựng Đề án tổng thể tái cơ cấu mạng lưới đến năm 2022 để phát huy tối đa hiệu quả. Đồng thời đảm bảo các mặt hoạt động của Ngân hàng được duy trì ổn định và phát triển; các tỷ lệ an toàn trong hoạt động đều được Sacombank tuân thủ nghiêm ngặt và đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.


Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Tổng giám đốc, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Sacombank

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Kiều Hữu Dũng và bầu bổ sung bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Tổng giám đốc làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 và ông Nguyễn Văn Huynh - thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Cổ đông đặt câu hỏi tại Đại hội

Kế hoạch đến cuối năm 2018, Sacombank sẽ có tổng tài sản đạt 430.900 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động 399.100 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 255.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.838 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định. Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu:

  • Bám sát Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, triển khai quyết liệt các phương án tái cơ cấu;
  • Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, tạo sự tiên phong, năng động, linh hoạt và sáng tạo trong kinh doanh;
  • Cải thiện năng suất lao động, nhân cao chất lượng nhân sự;
  • Không ngừng tăng trưởng nhanh quy mô hoạt động;
  • Tiếp tục ngăn chặn và xử lý nợ xấu;
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp khác biệt, tạo ấn tượng tốt;
  • Tăng cường đầu tư công nghệ, tập trung phát triển Ngân hàng số và sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao;
  • Tăng cường công tác quản trị rủi ro và giám sát hoạt động;
  • Quản trị chi phí theo hướng cần và kiệm, ưu tiên chi phí gắn liền với hiệu quả mang lại;
  • Triển khai nhanh công tác tái bố trí mạng lưới, đẩy mạnh phát triển toàn diện tại các Công ty con/Ngân hàng con.


Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi của cổ đông

Cổ đông bầu cử bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021


Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội


Ông Dương Công Minh trao đổi, thăm hỏi cổ đông


Bà Nguyễn Thị Cúc là một trong nhiều cổ đông gắn bó từ những ngày đầu thành lập Ngân hàng,
gắn bó đồng hành qua các thời kỳ và nay tiếp tục đặt niềm tin vào Ban lãnh đạo mới. 
Đó là động lực để Sacombank quyết tâm đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu nhằm tối ưu hoá đầu tư cho cổ đông.

Lãnh đạo NHNN và Sacombank chúc mừng 2 thành viên mới của HĐQT là bà Nguyễn Đức Thạch Diễm và ông Nguyễn Văn Huynh.

Tại Đại hội, ông Võ Văn Thuần – Phó cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng TP.HCM đã phát biểu chỉ đạo: “Trong thời gian tới, Sacombank cần quan tâm một số vấn đề như sau: Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phương án tái cơ cấu theo Đề án đã được NHNN phê duyệt, đảm bảo phù hợp với thực tế của Ngân hàng trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và NHNN, nhất là về xử lý nợ; Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với điều kiện Ngân hàng và kinh tế từng địa phương, đảm bảo an toàn, hiệu quả, hạn chế rủi ro; Tiếp tục tạo sự đồng thuận trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên; Củng cố niềm tin của cổ đông và các thành phần kinh tế để tạo động lực phát triển”.


Ông Võ Văn Thuần – Phó cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng TP.HCM phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018 vừa công bố, Sacombank có tổng tài sản hơn 381.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm, cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 345.000 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm. Cơ cấu tín dụng tiếp tục theo định hướng phân tán, cho vay khách hàng hơn 229.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với đầu năm. Tổng thu nhập thuần đạt hơn 2.300 tỷ đồng, chi phí điều hành được kiểm soát chặt chẽ. Lợi nhuận trước thuế khả quan với 504 tỷ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch năm.