Sacombank khởi động dự án "Đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn"

18/12/2020

Từ ngày 01/01/2020, Sacombank đã chính thức ứng dụng Basel II vào hoạt động Ngân hàng theo đúng lộ trình Ngân hàng Nhà nước đã định hướng tại Thông tư 41. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng Basel II theo phương pháp nâng cao và tuân thủ Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước, ngày 18/12/2020, Sacombank khởi động dự án “Đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP)” với sự tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam.

Dự án này sẽ giúp Sacombank xác định, đo lường, đánh giá các rủi ro trọng yếu một cách hiệu quả; xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu và quy trình rà soát nội bộ hoàn chỉnh nhằm đánh giá được những tác động đến vốn, lợi nhuận của Ngân hàng trong cả điều kiện hoạt động bình thường và khủng hoảng; từ đó giúp Ngân hàng định hướng xây dựng kế hoạch dự phòng, phân bổ vốn theo danh mục kinh doanh một cách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và quản trị nội bộ. Việc xây dựng và hoàn thiện quy trình ICAAP sẽ giúp bảo vệ Ngân hàng, khách hàng kịp thời trước những biến động của thị trường và rủi ro trọng yếu có thể phát sinh.

Lộ trình thực hiện dự án được chia thành ba giai đoạn: Rà soát - Xây dựng - Triển khai công cụ. Đây sẽ là chuẩn mực tạo tiền đề để Sacombank tiếp tục vận dụng và đáp ứng yêu cầu nâng cao của Basel II trong thời gian tiếp theo.

Trước đó, Sacombank cũng đã triển khai đồng bộ các dự án để ứng dụng phương pháp nâng cao của Basel II vào hoạt động thực tế như: Khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng; Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng; Khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro; Nâng cấp và hoàn thiện khung quản lý tài sản nợ - tài sản có; Khung kiểm toán nội bộ; Nâng cấp mô hình định giá và xây dựng mô hình tính toán vốn cho rủi ro thị trường; Xây dựng hệ thống quản lý và thu hồi nợ tập trung.