Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 11/01/2024

11/01/2024

Chỉ trong 2 ngày làm việc, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành 5 Thông tư (TT) với những quy định mới đáng chú ý. Cụ thể, ngày 28/12, NHNN đã ban hành TT số 19/2023/TT-NHNN Quy định về giám sát tiêu huỷ tiền của NHNN Việt Nam (VN).

TT này có hiệu lực từ 11/02/2024. Ngày 29/12/2023, NHNN ban hành 4 TT. Trong đó, TT số 20/2023/TT-NHNN Quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của NHNN VN và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, tổ chức tín dụng (TCTD) sau khi thôi chức vụ. TT này có hiệu lực từ 12/02/2024. TT số 21/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các TT liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN VN. TT có hiệu lực từ 01/07/2024. TT có 6 Điều, trong đó có 4 Điều (từ Điều 1-4) quy định rõ v/v sửa đổi, bổ sung của các TT số: 36/2012/TT-NHNN; 03/2014/TTNHNN; 12/2022/TT-NHNN và thay thế các mẫu biểu trong các chế độ báo cáo. Điều 5 và 6 quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành. TT số 22/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TT số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN VN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng (NH), chi nhánh NH nước ngoài. TT có hiệu lực từ 01/7/2024. 

Vui lòng xem Bản tin tại đây.