Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 13/06/2024

13/06/2024

Trong Báo cáo ngành ngân hàng (NH) mới công bố, VCBS đã chỉ ra 3 động lực tăng trưởng lợi nhuận cho hệ thống NH trong thời gian tới là: (i) Tối ưu chi phí vốn; (ii) Gia tăng thu nhập ngoài lãi và; (iii) Tối ưu chi phí hoạt động.

Cụ thể, về động lực tối ưu chi phí vốn, VCBS cho rằng, trong bối cảnh môi trường lãi suất (LS) huy động đang chịu nhiều áp lực tăng trở lại, nhóm NH tư nhân có lợi thế về tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và linh động trong hoạt động huy động vốn (với mức độ phụ thuộc vào tiền gửi khách hàng không quá cao) sẽ có nhiều tiềm năng tối ưu hóa được chi phí vốn, qua đó cải thiện được lợi nhuận. Về thu nhập ngoài lãi, các nguồn thu từ phí, các chuyên viên phân tích kỳ vọng 1 số NH có thể ghi nhận những khoản thu nhập bất thường từ phí trả trước (upfront fee) của hợp đồng bán chéo bảo hiểm (bancassurance), lợi nhuận từ việc bán các công ty con, hay thu hồi các khoản nợ xấu đã xóa. Với động lực từ tối ưu hóa chi phí hoạt động, theo VCBS, các NH tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí hoạt động để duy trì lợi nhuận. Tuy nhiên, Báo cáo cũng lưu ý rằng, chi phí đầu tư cho công nghệ vẫn đang trong chu kỳ tăng mạnh nhằm tăng khả năng cạnh tranh và đáp ứng các quy định mới chặt chẽ hơn về an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán

Vui lòng xem Bản tin tại đây.