Bản tin Kinh tế - Tài chính ngày 06/07/2023

06/07/2023

Dựa trên quỹ đạo hiện tại và các yếu tố như tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm thấp hơn nhiều sv mục tiêu và sẽ rất khó để đạt được mức dự báo cả năm là 6,0% (Mặc dù, các lĩnh vực trong nước đã hoạt động tốt lên, đặc biệt với các biện pháp tích cực nhưng các biện pháp này vẫn chưa đủ) UOB điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng 2023 của Việt Nam xuống 5,2%.

Triển vọng phía trước sẽ đầy thách thức, đặc biệt là Quý 4 với mức cơ sở cao trong một năm trước đó. Dự đoán lãi suất sẽ giảm thêm 1% trong Quý 3 trước khi Ngân hàng Nhà nước tạm dừng để đánh giá các tác động.

Vui lòng xem Bản tin tại đây.