Bản tin Thị trường tiền tệ - Tài chính - Kinh tế ngày 22/11/2023

22/11/2023

Theo Quyết định 11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN Việt Nam (VN) theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế (KT) xã hội trong từng thời kỳ). Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1,2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Quyết định 11/2023/QĐ-TTg thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Bộ trưởng , thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Vui lòng xem Bản tin tại đây.