Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Biểu mẫu

Hướng dẫn sử dụng

Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Sacombank eBanking dành cho Khách hàng Cá nhân

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Sacombank eBanking dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

mSign Token

 Hướng dẫn sử dụng thẻ

  • Hướng dẫn xác thực khi giao dịch tại ATM ( Tải về)
  • Hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng ( Tải về)
  • Hướng dẫn sử dụng thẻ thanh toán (Tải về)
  • Hướng dẫn sử dụng thẻ trả trước ( Tải về )
  • Hướng dẫn sử dụng thẻ an toàn (Tải về)
  • Hướng dẫn sử dụng thẻ tại ATM (Tải về)